Loading...

Your cart (3 items)

Product

Candle in concrete bowl

Color: Gray night
Weight: 140g
$11.00
$15.00
Total:$92.00

ISO-22301

ISO 22301

มาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuty Management Sysmens: BCMS)

ISO 22301

มาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuty Management Sysmens: BCMS)

ISO 22301 : มาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuty Management Sysmens: BCMS) เป็นการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและการออกแบบมาเพื่อปกป้องธุรกิจของคุณจากอุปสรรคที่มีศักยภาพ ซึ่งรวมถึงสภาพอากาศรุนแรง, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติขโมยไอทีดับเจ็บป่วยของพนักงานหรือการโจมตีของผู้ก่อการร้ายระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 22301 รวมถึงการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่ช่วยให้คุณระบุภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณและฟังก์ชั่นทางธุรกิจที่สำคัญที่พวกเขาอาจส่งผลกระทบ และจะช่วยให้คุณสามารถใส่แผนการในสถานที่ก่อนเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณไม่ได้หยุดนิ่ง

ประโยชน์ที่จะได้รับ                                                                                                              

  1. ส่งเสริมความสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
  2. ช่วยพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต
  3. ช่วยวางแผนการประเมินความเสี่ยงจากประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง แบรนด์/ตราสินค้า และกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าขององค์กร
  4. สร้างภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กร -เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เหมาะกับองค์กร

องค์กรที่ต้องการวางแผนต่อการสูญเสียจากวิกฤตการณ์อย่างรวดเร็ว

TAG’s : ISO-22301, ISO., iso, igc, ISO-22301

บทความเนื้อหาความรู้

Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 1
Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 1

Description Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 1

Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 2
Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 2

Description Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 2

Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 3
Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 3

Description Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 3