Loading...

Your cart (3 items)

Product

Candle in concrete bowl

Color: Gray night
Weight: 140g
$11.00
$15.00
Total:$92.00

ISO 9001

ISO 9001

มาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management Syatem : QMS)

ISO 9001

มาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management Syatem : QMS)

ISO 9001 : มาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management Syatem : QMS) ซึ่งเป็นระบบการควบคุมคุณภาพของทุกกระบวนการทำงานภายในองค์กร ที่สามารถสอบกลับได้ โดยใช้หลักการ PDCA (Plan-Do-Check-Action) ในการพัฒนาระบบและจัดการทุกทรัพยากรภายในองค์กร (คน, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัตถุดิบ, โครงสร้างพื้นฐาน) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการที่ผ่านการควบคุมทุกกระบวนการด้วยมาตรฐานสากลที่ยอมรับได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ภายใน                                                                                                                     

 1. สามารถบริหารเชิงกลยุทธและการบริหารความเสี่ยงจากบริบทและความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร -สามารถจัดการกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2. สามารถรควบคุมการใช้ทรัพยากรภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มีระบบข้อมูลเพื่อใช้การตัดสินใจในการบริหารองค์กรได้อย่างแม่นยำขึ้น 
 4. มีระบบการจัดการความรู้ขององค์กรให้พนักงานมีทักษะการทำงานได้ดีขึ้น 
 5. ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้น 
 6. ช่วยให้มีระบบการแก้ไขและป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืน 
 7. มีโครงสร้างมาตรฐานที่บูรณาการ (Integrate) มาตรฐานต่างๆได้ง่ายมากขึ้น                         

ภายนอก 

 1. ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ 
 2. มีระบบการจัดการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 3. มีการวัดผลลัพธ์เพื่อบรรลุความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 5. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

เหมาะกับองค์กร

เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาดและทุกประเภทธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค (ชิ้นส่วนยานยนต์, ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ , เครื่องใช้ไฟฟ้า, กระดาษ, บรรจุภัณฑ์, เครื่องประดับ, เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม, ยา, อาหาร, เครื่องสำอางค์, สารเคมี เป็นต้น) ธุรกิจบริการ ( ธุรกิจซื้อมา- ขายไป, คลังสินค้า, ขนส่ง, โรงเรียน,มหาวิทยาลัย, สถาบันการเรียนรู้ ,โรงพยาบาล, โรงแรม , ธุรกิจสุขภาพและความงาม เป็นต้น)

TAG’s : ISO 9001, ISO., iso, igc, ISO 9001

บทความเนื้อหาความรู้

Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 1
Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 1

Description Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 1

Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 2
Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 2

Description Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 2

Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 3
Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 3

Description Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 3