Loading...

Your cart (3 items)

Product

Candle in concrete bowl

Color: Gray night
Weight: 140g
$11.00
$15.00
Total:$92.00

Services IGC.

บริการรับรองระบบมาตรฐานสากล (International Standards Certification)
iso-9001.png

ISO 9001

มาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management Syatem : QMS)

iso-14001.png

ISO 14001

มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System : EMS)

iso-45001.png

ISO 45001

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health And Safety Management)

iso-50001.png

ISO-50001

ระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Systems)

iso-22301.png

ISO-22301

มาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuty Management Sysmens: BCMS)

iso-13485.png

ISO 13485

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices - Quality Management System: MDMS)

IGC. Thailand

IGC. Thailand

Inter Globalization Co., Ltd.

บริการรับรองระบบมาตรฐานสากล (International Standards Certification)

  • ISO9001 มาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management Syatem : QMS)
  • ISO14001 มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System : EMS)
  • ISO45001 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health And Safety Management)
  • ISO อื่นๆ

บริษัท อินเตอร์ โกลบอลไลเซชั่น จำกัด

Inter Globalization Co., Ltd. "IGC" เป็นหน่วยงานรับรองที่ได้รับการรับรองในระดับสากลซึ่งให้การรับรองระบบมาตรฐานสากล การฝึกอบรม IGC ให้บริการมาตรฐานและบริการฝึกอบรมมากกว่า 10 ระบบ นอกจากนี้เรายังให้บริการด้านธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสากรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง เป็นต้น

กรุณาใส่ชื่อและนามสกุล!
กรุณาใส่อีเมล
กรุณาใส่เบอร์โทร
กรุณาใส่เรื่องสอบถาม!
กรุณาใส่อธิบาย!

เราทำงานร่วมกับใคร

Get in touch with us by completing the below form or call us now,
We are a team who creates marketing strategies for B2B and B2C companies.

LOGO Name 1
LOGO Name 2
LOGO Name 3
LOGO Name 4
LOGO Name 5
LOGO Name 6
LOGO Name 7
LOGO Name 8
LOGO Name 9
LOGO Name 10

เราทำงานร่วมกับใคร

Get in touch with us by completing the below form or call us now,
We are a team who creates marketing strategies for B2B and B2C companies.

Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 1
Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 1

Description Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 1

Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 2
Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 2

Description Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 2

Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 3
Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 3

Description Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 3