Loading...

Your cart (3 items)

Product

Candle in concrete bowl

Color: Gray night
Weight: 140g
$11.00
$15.00
Total:$92.00

ISO-50001

ISO 50001

ระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Systems)

ISO 50001

ระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Systems)

ISO 50001 : ระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Systems) เป็นมาตรฐานระบบการจัดการที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างกระบวนการและระบบที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวมถึงประสิทธิภาพและความหนาแน่นของพลังงาน ซึ่งช่วยให้องค์กรรวมการจัดการพลังงานเข้ากับความพยายามโดยรวมเพื่อปรับปรุงคุณภาพและสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ                                                                                                              

  1. ลดการใช้พลังงาน
  2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  3. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเพิ่มการประหยัด
  4.  ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  5.  ใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองพลังงานที่มีอยู่ได้ดีขึ้น
  6.  อำนวยความสะดวกในการปรับปรุงการจัดการพลังงานในบริบทของโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  7.  การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

เหมาะกับองค์กร

ทุกองค์กรที่ต้องการสื่อสารให้ลูกค้าทราบว่าองค์กรใส่ใจการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

TAG’s : ISO-50001, ISO., iso, igc, ISO-50001

บทความเนื้อหาความรู้

Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 1
Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 1

Description Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 1

Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 2
Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 2

Description Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 2

Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 3
Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 3

Description Blog บทความ ข่าวสารเรื่องที่ 3