Loading...

Your cart (3 items)

Product

Candle in concrete bowl

Color: Gray night
Weight: 140g
$11.00
$15.00
Total:$92.00

บริการของเรา ( Certificate Services )

บริการรับรองระบบมาตรฐานสากล (International Standards Certification)
ISO 9001

ISO 9001


มาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management Syatem : QMS)

ISO 14001

ISO 14001


มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System : EMS)

ISO 45001

ISO 45001


มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health And Safety Management)

ISO 50001

ISO-50001


ระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Systems)

ISO 22301

ISO-22301


มาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuty Management Sysmens: BCMS)

ISO 13485

ISO 13485


มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices - Quality Management System: MDMS)

FSSC 22000

FSSC 22000


ระบบรับรองความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้ผลิตอาหารที่ช่วยให้คุณระบุและควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร

ISO 22000

ISO 22000


มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System: FSMS)

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001


มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Information Security Management Systems: ISMS)

ISO/IEC 27701

ISO/IEC 27701


ระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัว (Personal Information Security Management System)

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1


ระบบมาตรฐานว่าด้วยการบริหารงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology — Service management)

ISO 22716

ISO 22716


ระบบจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง เป็นมาตรฐานสากลสำหรับ Good Manufacturing Practices (GMP)

ISO 21001

ISO 21001


ระบบมาตรฐานการจัดการการศึกษา (Educational Organisation Management System (EOMS))

ISO 37001

ISO 37001


ระบบมาตรฐานการจัดการการต่อต้านการติดสินบน (Anti-bribery management systems)